Zaznacz stronę
Kontaktivorm
Kui olete meie pakkumisest huvitatud, kasutage allolevat vormi ja esitage meie spetsialistile küsimus.

Üritused ja veebiseminarid

This section contains only currently scheduled events. Prior to a scheduled Webinar, our subscribers will be notified by email of the details of the webinars and presentations. A registration form will be available each time before a specific event.

Üldine teave korraldatud veebiseminaride kohta

 1. Veebiseminaril osalemine on tasuta.
 2. Stovarise veebilehe kaudu saavad osalejad kaugkoolitusel ja konverentsil osaleda.
 3. Pärast registreerimise läbimist saab osaleja märgitud e-posti aadressile lingi koolituse lehele.
 4. Vastavalt e-kirjaga saadetud ajakavale läheb osaleja saadud url-i avades koolituse lehele. Saidile sisenedes osaleb ta seal otseülekandes – ta näeb ekraanil ettekannet ja esinejat.
 5. Vestlusfunktsiooni abil saab kasutaja esitada küsimusi ja osaleda arutelus.
 6. Kõik läbiviidud veebiseminarid võivad olla salvestatud ja hiljem avaldatud Stovaris Sp. z o.o. veebilehel ja/või kõigil sotsiaalmeedia saitidel Stovaris Sp. z o.o. profiilis. (nt Facebook, Linkedin, YouTube).
 7. Veebiseminaril osalemise piisavaks tingimuseks on korrektselt täidetud registreerimisvorm.

Nõuded veebiseminaril osalemiseks vajalikule riistvarale

 1. Enne esimest korda GetResponse’i platvormi kaudu korraldatud veebiseminaril osalemist võidakse kasutajatel paluda paigaldada lisatarkvara ja/või lisandmoodulid.
 2. Koolituse nõuetekohaseks ja täielikuks kasutamiseks peab teil olema seade, millel on juurdepääs internetile ja mis on varustatud veebibrauseriga.
 3. Seade peab olema varustatud kõlaritega (mikrofon valikuline) või võimalus ühendada kõrvaklapid.
 4. GetResponse’i platvorm kohandab ekraani kvaliteeti ja kiirust vastavalt teie ühendusele, tagades optimaalse jõudluse nii DSL- kui ka mobiilsideühenduste puhul.

Webinar regulations

Määratlused

1.1 Veebiseminarid – GetResponse’i platvormi abil läbiviidav ja rakendatav veebikoolituse liik, mis võimaldab virtuaalsete vahendite abil kahepoolset suhtlust koolitaja ja osalejate vahel.
1.2. Teenus – veebisait www.stovaris.pl, mida kasutatakse osalejate registreerimiseks ja veebiseminaride kohta teabe saamiseks.
1.3. GetResponse – platvorm, mille abil viiakse läbi veebiseminarid.
1.4. Veebiseminaride korraldaja, mis on kättesaadav aadressil www.stovaris.pl/aktualnosci/webinaria/, on Stovaris Sp. z o.o., asukohaga aadressil Staniewicka 12, 03-310 Varssavi, mis on kantud Varssavi pealinna Varssavi ringkonnakohtu 13. kaubandusosakonna riikliku kohturegistri ettevõtjate registrisse KRS numbri 0000758346 all, olles veebiseminaride käigus esitatavate toodete volitatud turustaja Poolas, edaspidi „korraldaja”.
1.5 Osaleja – on iga füüsiline isik, kes osaleb veebiseminaridel (koolitusel).
1.6 Registreerimine – on toiming, mille osaleja teeb veebiseminaril osalemiseks, mis seisneb vabatahtlikus vormis täitmises veebilehel ja veebiseminaril osalemise kinnitamises korraldaja saadetud lingile klõpsates.

2. Korraldaja õigused

2.1 Korraldaja jätab endale õiguse muuta kuupäeva või tühistada koolitus juhuslike sündmuste korral ja korraldajast sõltumatutel põhjustel. Need toimingud ei saa olla aluseks osalejate nõuetele.

3. Registreerimisprotsess

3.1 Registreerimine toimub veebisaidil nõuetekohaselt täidetud registreerimisvormi kaudu, mis tehakse kättesaadavaks iga kord, kui osaleja siseneb antud veebiseminari teemasse. Veebiseminaril osalemise kinnitamine ja samaaegne alustamine toimub korraldaja poolt elektrooniliselt osaleja poolt registreerimisvormil märgitud e-posti aadressile saadetud lingile klõpsates.

4. Isikuandmete töötlemine ja kaitse

4.1 Isikuandmete andmebaasi haldaja on Stovaris Sp. z o.o. ul. Staniewicka 12, 03-310 Varssavi.
4.2 Registreerimisvormil isikuandmeid esitades kinnitab kasutaja, et:
4.2.1. need on tõesed,
4.2.2. ta nõustub, et korraldaja töötleb vabatahtlikult esitatud ja haldurile saadetud andmeid (29.08.1997. aasta seadus isikuandmete kaitse kohta, EÜT nr 133, 1997) veebiseminari teenuse osutamiseks ja turunduslikel eesmärkidel.
4.3 Igal kasutajal on õigus tutvuda oma andmetega, samuti õigus neid parandada ja nõuda nende kustutamist. Selleks tuleb pöörduda posti teel aadressil Stovaris Sp. z o.o., 12 Staniewicka Street, 03-310 Warsaw või elektronposti aadressil biuro@stovaris.pl.
4.4 Osaleja taotlus, et korraldaja kustutaks registreerimisvormil esitatud andmed, toob kaasa selle, et teenuse edasine osutamine teenuse poolt on tehnilistel põhjustel võimatu ja seega võrdub osaleja konto kustutamisega.

5. Osaleja kohustused

5.1. Osaleja kohustub kasutama teenust kooskõlas kehtivate Poola seaduste, ühiskondlike ja tavapäraste normide, käesolevate eeskirjade sätete ja etiketi reeglitega, eelkõige aga
a. tegutsema viisil, mis ei riku teiste osalejate õigusi,
b. mitte andma kolmandatele isikutele õigust kasutada kontot teenuses,
c. jälgima kõiki võimalikke muudatusi käesolevates eeskirjades ja tutvuma nendega.

6. Privaatsuspoliitika

Asjakohased sätted on avaldatud veebilehel stovaris.pl

7. Kasutustingimused

Asjakohased sätted on avaldatud veebilehel stovaris.co.uk

8. Vastutus

8.1 Korraldaja ei vastuta teenuse toimimises esinevate häirete eest, mis ei ole tingitud korraldajast või mis on põhjustatud vääramatust jõust või osalejate või kolmandate isikute omavolilisest sekkumisest, ning eelkõige selles salvestatud andmete kadumise eest.
8.2 Korraldaja sätestab, et Teenuses esitatud koolitused on üksnes informatiivse iseloomuga ning Korraldaja ei vastuta
a. koolituste käigus esitatud teabe ebatäpsustest tuleneva kahju eest, mis ei ole tingitud Korraldaja hooletusest või pahatahtlikkusest;
b. mis tahes kahju eest, mis on põhjustatud koolituse tühistamisest või edasilükkamisest;
c. kahju eest, mis on põhjustatud osaleja isikuandmete avalikustamisest vastavalt seadusele ja osaleja nõusolekul.

9. Kaebust

9.1 Igal osalejal on õigus esitada kaebus teenuse toimimise kohta.
9.2 Kaebus peaks sisaldama järgmist:
– Kaebuse esitaja ees- ja perekonnanimi;
– kaebuse eseme kirjeldus koos põhjendustega;
– Kirjavahetuse aadress.
9.3 Kaebused esitatakse posti teel veebiseminari korraldaja registreeritud asukoha aadressile. Kaebuse esitamine on korraldaja vastu nõuete esitamise eelduseks.
9.4 Ülaltoodud andmeid sisaldavaid kaebusi käsitleb korraldaja 14 (sõnadega: neliteist) tööpäeva jooksul alates nende kättesaamisest. Vastused kaebustele saadetakse tähitud kirjaga.
9.5. Korraldaja jätab endale õiguse pikendada punktis 9.4 nimetatud tähtaega. 9.5. Korraldaja jätab endale õiguse pikendada punktis 9.4 nimetatud tähtaega juhul, kui kaebuse läbivaatamine nõuab täiendavaid selgitusi või satub takistustesse korraldajast sõltumatutel põhjustel (seadmete tõrked, Interneti-võrgu tõrked jne).
9.6 Lisaks sellele sätestab korraldaja, et kaebuse läbivaatamine võib nõuda kasutajalt täiendavaid selgitusi – selliste selgituste esitamise aeg kasutaja poolt pikendab iga kord kaebuse läbivaatamise tähtaega.
9.7 Korraldaja otsus kaebuse lahendamise kohta on lõplik.

10. Veebiseminaride tehnilised nõuded

10.1. Tehniliste nõuete kirjeldus on leitav aadressil www.stovaris.pl/aktualnosci/webinaria/.
10.2. Tehnilised märkused teenuse toimimise kohta tuleb saata järgmisel aadressil: biuro@stovaris.pl.

11. Lõppsätted

11.1 Käesoleva veebiseminari eeskirjad on kättesaadavad korraldaja kontoris ja veebilehel www.stovaris.pl/aktualnosci/webinaria/.
11.2 Korraldaja jätab endale õiguse muuta eeskirju igal ajal, kui see ei mõjuta veebiseminaril osalemise tingimusi.
11.3 Isikuid, kes ei vasta mõnele käesolevates eeskirjades sätestatud nõuetele või esitavad valeandmeid, veebiseminarile ei lubata.
11.4. Korraldaja ei vastuta:
11.4.1. www.stovaris.pl/aktualnosci/webinaria/ valesti kasutamise eest.
11.4.2. Veebiseminari www.stovaris.pl/aktualnosci/webinaria/ ebaõige kasutamise tagajärgede eest veebiseminaril osalejate poolt.
11.4.3. Veebilehe www.stovaris.pl/aktualnosci/webinaria/ kasutamise katkestused
11.4.4. GetResponse’i platvormi ebaõige kasutamine osaleja poolt.
11.5. Registreerimisvormi saatmisega kinnitab osaleja, et ta nõustub käesolevates tingimustes sisalduvate veebiseminaride reeglitega.
11.6 Küsimustes, mida käesolevad tingimused ei hõlma, kohaldatakse Poola õiguse asjakohaseid sätteid.
11.7 Eeskirjad jõustuvad 1.04.2019.

Vaadake meie ürituste ja veebiseminaride täielikku nimekirja: